Avkastningen i Eika Norden for desember ble -0,7%. Til sammenligning steg det nordiske aksjemarkedet med +0,1%, målt i norske kroner. For hele året 2022 ble avkastningen i Eika Norden -9,4%. Fondet leverte med dette en meravkastning på 3,5% i 2022 sammenlignet med referanseindeksen som endte ned -12,4% for året.

Ved inngangen til 2023 har markedet allerede begynt å fokusere på tidspunktet for når rentetoppen er nådd, og når sentralbanker vil begynne å kutte rentene.  
2022 har vært et år preget av kraftfulle skifter og hendelser. Inngangen til 2022 var preget av optimisme. Europa og USA var på vei ut av covid og forventningene var at forbruk innenfor tjenestesektorene og reise skulle løfte den økonomiske veksten. Vi forventet også at Kinesiske myndigheter gradvis ville åpne opp samfunnet etter streng kontroll for å begrense covid-smitte. Dette ville stimulere global økonomisk vekst ytterligere med vekst i etterspørsel. I tillegg forventet vi at med en gjenåpning av Kina så skulle problemene med logistikk og  produksjon av komponenter, slik som databrikker, bedre seg betydelig.

Allerede i slutten av februar endret denne forventningen seg markant. Russland angrep nabolandet Ukraina. Konsekvensen av krig har vært økt usikkerhet, prisstigning for en rekke råvarer, og energikrise i Europa. Lønnsveksten i USA , og senere Europa har tiltatt, og raskt stigende inflasjon har preget resten av 2022. Sentralbanker i en rekke vestlige land har startet renteøkninger i veldig raskt tempo i et forsøk på å få ned inflasjonen til respektive inflasjonsmål, vanligvis 2%. Kinesiske myndigheter valgte en hard linje med nedstengning av samfunnet for å begrense smitte av covid. Konsekvensen av denne utviklingen har vært rask svekkelse av økonomisk vekst og en konjunkturnedgang i den vestlige verden.

Aksjemarkedet er påvirket av den makroøkonomiske utviklingen, og spesielt drevet av renteutviklingen. Når sentralbanker setter opp renten så påvirker dette avkastningskravet til investorer, og verdien av fremtidig inntjening til selskaper reduseres. Ved inngangen til 2023 har markedet allerede begynt å fokusere på tidspunktet for når rentetoppen er nådd, og når sentralbanker vil begynne å kutte rentene. Dette mener vi har preget siste måneders utvikling i aksjemarkedet.

For selskaper har forventet inntjening holdt seg sterke gjennom denne svekkelsen av veksten, men vi forventer at estimatene for selskapene skal svekke seg inn i 2023. Ved starten av 2023 har fondet en balansert portefølje, som innebærer en blanding av attraktivt prisede selskaper (verdi-aksjer) men også vekst-aksjer.    

Bidragsytere i Eika Norden:

  • Novo Nordisk var den største positive bidragsyteren i desember. Etter en periode med begrenset tilgang av fedmeproduktet Wegovy, melder selskapet at produktet nå er bredt tilgjengelig i hovedmarkedet USA. Aksjen endte opp 9% på måneden. 
  • Essity, et selskap som produserer hygienepapir, var opp 8% i desember. Selskapet har en lenger tid fått marginene presset av stigende priser på innsatsvarer, spesielt energi og papirmasse. Den siste tiden har disse prisene falt tilbake, noe som gir optimisme for stigende marginer inn i 2023. Vi har gjennom høsten hatt flere møter med ledelsen i selskapet for å forstå snuoperasjonen selskapet er inne i. 
  • Danske Bank var opp 10% gjennom desember og var den tredje største positive bidragsyteren i fondet. Etter at selskapet i oktober ble enig med amerikanske, estiske og danske myndigheter om en hvitvaskingsbot på 2 mrd USD, kan fokus nå skifte mot den underliggende utviklingen i selskapet. Med stigende styringsrenter har selskapet god medvind i inntjeningen inn i 2023. Vårt inntrykk er også at selskapet har gjort en grunnleggende forbedring og endring av hvitvaskingsrutiner siden lovbruddene ble kjent i 2017-2018. 
  • Genmab var ned 8% i desember og var fondets svakeste bidragsyter i desember. Aksjen endte likevel året opp 13%, betydelig sterkere enn det brede nordiske markedet. Selskapet har høy vekst  innenfor kreft-medisiner, og vi er også optimistiske til selskapets produktlanseringer i 2023. Vi har benyttet svakheten i aksjekursen til å øke i Genmab. 
  • Equinor falt 7% i desember, i hovedsak grunnet fallende gasspriser i Europa. Varmere vær og stigende kjernekraft-produksjon har gitt et lavere behov for gass enn ventet. Slik det ser ut nå er europeiske lagre av gass mer enn tilstrekkelig for vinteren. Selv om vi vurderer prisingen som attraktiv har vi redusert beholdningen i Equinor noe.
  • Neste falt 9% etter at selskapet meldte om lavere marginer enn forventet i virksomheten for fornybar diesel. Selskapet skal i 2023 starte opp store bioraffinerier, men det vil ta noe tid før inntjeningen påvirkes fullt ut. Gode langsiktige utsikter, kombinert med potensiell mangel på diesel i Europa nå i vinter, gjør at vi beholder posisjonen.

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.