• Innskuddspensjon 2-3 %: Alle arbeidsgivere i privat sektor er pålagt å tilby en pensjonsavtale til sine ansatte (Lov om Obligatorisk Tjenestepensjon). Lovens minstekrav er 2 % sparing av lønn, opp til 12G.
  • Innskuddsfritak: Innskuddsfritak er en forsikring som sikrer at innskuddene fortsetter dersom den ansatte blir arbeidsufør.
  • Yrkesskadeforsikring: Ansatte som skader seg på jobb gis erstatning ved arbeidsuførhet, medisinsk invaliditet, påførte og fremtidige merutgifter. Det gis erstatning til ektefelle/samboer, og til barn hvis ansatt dør.