Bankens innskytere skal være representert med 12 faste medlemmer i bankens forstanderskap (generalforsamling) og det avholdes valg i bankens lokaler hvert år. Forstanderskapet er bankens øverste organ som bl.a. godkjenner årsberetning og regnskap, velger styre og foretar gavetildeling. Alle myndige personer som har hatt innskudd i banken på minst 2500 kroner de siste 6 måneder har stemmerett. Hvert kundeforhold gir en stemme.

Valgdager for innskytervalg 2023 er fastsatt til 23. og 24. februar. Stemme kan avgis i bankens lokale mellom kl 10 og 15.

To av tre som er på valg i år har oppnådd maksimal representasjonstid slik at det skal velges to nye representanter. Valgkomiteen har innstilt en sittende representant på gjenvalg og en vara er innstilt som fast møtende representant.

Liste over faste medlemmer, kandidater og valgkomiteens innstilling finner du her:

Forstanderskapet i Evje og Hornnes Sparebank redigert

Forslag til kandidater:

Stemmeberettigede kan fremme egne forslag om kandidater innen 19.februar 2023. Kandidater må være forespurt og villige til å påta seg vervet, samt bo eller ha sitt virke i Evje og Hornnes kommune. Forslag må inneholde navn, fødselsår, yrke og adresse. Eventuelle kandidater sendes post@eh-sparebank.no eller til Evje og Hornnes Sparebank, Nils Heglands veg 69, 4735 Evje.

Det er en egen valgkomite utnevnt av forstanderskapet som forbereder kundevalget.   

 

Heidi Ose-Madsen

Leder av valgkomiteen